VOP a školní řád autoškoly

VOP Autoškoly Modal

Všeobecné Obchodní Podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou Autoškola Modal (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzená posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška”).

2. Podmínky přijetí k výuce a výcviku:

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem a podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávnění ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců není nezpůsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona, má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců, studuje na území české republiky či splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon. Není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Žadatel uzavřením smlouvy tzn. Podáním řádně vyplněné přihlášky a složením 1. zálohy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

3. Podmínky zrušení jízdy

V případě zrušení objednaného termínu z Vaší strany nás prosím informujte v pracovních dnech nejpozději 24 hodin předem. Termín, který nebude řádně dodržen, a nebudeme o něm informováni ve shora uvedené době, Vám propadá a v tomto případě účtujeme poplatek ve výši 200Kč/hod, abychom alespoň částečně pokryli náklady, které nám v důsledku toho vzniknou.

4. Kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskola-modal.cz.

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši 3000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a vyhotovena tzv. „průkazka”, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Dokud nebude záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku!

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo maximálně na tři splátky, přičemž nejnižší možná částka k uhrazení je 3000 Kč. Kurzovné lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně vložením/převodem na účet Č. Spořitelny, určeným autoškolou. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a jako variabilní symbol žákovo rodné číslo, nebo číslo matriky přidělené žákovi systémem pro evidenci autoškoly.

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději pět dnů před závěrečnou zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nejlépe e-mailem. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli neprodleně vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné neprodleně doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, anebo se opakovaně (nejméně 3 krát) bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši uvedenou v aktuálním platném ceníku. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

8. Zanechání studia

Pokud uplynulo od poslední cvičné jízdy anebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 3 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora anebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Pokud uplynula od poslední kondiční jízdy (KJ) doba přesahující 60 dní (60 dní je platnost nabízené služby za původních podmínek hrazené předem), a během 60 dní od objednání KJ nebylo písemně dohodnuto jinak, považují se zbylé KJ za zmařené a jejich úhrada za storno poplatek.

9. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 45 min., pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na spojení dvou cvičných jízd na jednu 90 minutovou vyučovací hodinu.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora nebo v kanceláři autoškoly. Termín jízdy je žadatel povinen potvrdit ústně, nebo neprodleně písemnou formou, nejlépe e-mailem a je závazný.

Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 12 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí e-mailu nebo SMS svému instruktorovi, případně kanceláři autoškoly.

Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast anebo zmaření jízdy ze strany žadatele je uvedena v aktuálním platném ceníku uvedeném na webu www.autoskola-modal.cz zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel je povinen dostavit se na cvičnou jízdu v takovém časovém předstihu, aby byl schopen před cvičnou jízdou vykonat test z pravidel silničního provozu. Pokud se instruktor anebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Výhradní právo zrušit jízdu má instruktor motorky, který se musí řídit aktuálním stavem počasí, pro bezpečnost žáka.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková anebo s volnou patou).

Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy a přilby a rukavic. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.

Autoškola zapůjčí pro potřeby cvičné jízdy a závěrečné zkoušky pro skupinu AM, A1, A2 , A svěřuje žákovi motocykl dané skupiny, pro kterou podstupuje výcvik, nebo závěrečné zkoušky. V případě vzniku škody na majetku autoškoly (motocykl) si autoškola vyhrazuje právo vymáhat vzniklou škodu na žákovi, který tuto škodu způsobil, pokud nebude hrazena pojišťovnou z povinného, nebo havarijního pojištění.

10. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát hl. Města Prahy a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora, nebo v kanceláři autoškoly.

Písemným souhlasem termínu zkoušky se žák zavazuje zkoušky zúčastnit. V případě neúčasti je povinen uhradit stornopoplatek dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách autoškoly.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 10dní před zahájením zkoušky, a to instruktorovi anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky, nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, nebo se dostaví bez potřebných dokladů, které předkládá ke kontrole zkušebnímu komisaři, případně s neplatnými dokumenty, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu, která je uvedena v aktuálním platném ceníku uvedeném na www.autoskola-modal.cz která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

11. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.

12. Závěrečná ustanovení

Žadatel souhlasí se správou, zpracováním a uchováním jeho osobních údajů a fotografií autoškolou ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence absolventů autoškoly. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.

Tento souhlas žadatel uděluje na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuje správnost svých osobních údajů v žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoliv změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Za Autoškolu Modal

Daliba Otakar